Beleidsplan & Jaarverslag

Beleidsplan

PERIODE: 2019 – 2024

Het bestuur van Stichting Amstelidee [vlnr]: Hans van der Kooij, Wouter Ekkelkamp, Hugo van der Kooij (voorzitter) en Chris Nanninga.

VOORWOORD

Voor u ligt het beleidsplan 2019 – 2024 van Stichting Amstelidee.

Een actueel beleidsplan is één van de vereisten die de wet stelt aan de ANBI-status van de stichting.

Het beleidsplan is opgesteld conform de vier onderwerpen die volgens de ANBI-wetgeving aan de

orde dienen te komen:

 1. werkzaamheden van de stichting
 2. de manier van geldwerving
 3. het beheer van het vermogen
 4. de besteding van de geworven gelden

Per onderwerp zal kort de huidige manier van werken worden beschreven, gevolgd door de plannen voor de komende jaren.

Stichting Amstelidee is opgericht op 8 februari 2019 en is geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel onder nr. 73991309. Verder kerngegevens van de stichting zijn:

 • het adres: Ernest Claeslaan 9, 1187VB Amstelveen
 • telefoonnummer: 06 5126 3302
 • bankrekening: NL26 RABO 03414766 41.

De activiteitomschrijving is als volgt:

“Amstelidee wil mensen in staat stellen zelfbedachte nieuwe ideeën, die de samenleving ten goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. De ideeën behoren aan te sluiten op het terrein van zorg en welzijn. Ideeën op het terrein van eenzaamheid, armoedebestrijding, jeugd en jongeren en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij Amstelidee. De ideeën moeten in hun uitwerking en realisatie in potentie een duurzaam karakter hebben.”

De stichting heeft momenteel vier bestuursleden, te weten:

 • De heer H. van der Kooij, voorzitter
 • De heer W.A. Ekkelkamp, secretaris
 • De heer J. van der Kooij, penningmeester
 • De heer C. Nanninga

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen (met unanimiteit van stemmen bestuur). De statuten kennen waarborgen dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de stichting. De statuten bepalen tevens dat de stichting wordt vertegenwoordigd door tenminste 2 bestuursleden, gezamenlijk handelend.

Met Amstelidee willen we bewoners uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn ondersteunen bij het stimuleren en verbeteren van de sociale cohesie in de straat en in de buurt.

Voorbeelden daarbij zijn:

 • het ontwikkelen van een samenwerking tussen onderwijs en buurt waarbij de school leerzame activiteiten organiseert binnen de wijk (bijvoorbeeld pannenkoekendag in het verpleegtehuis) en waarbij de wijk bijvoorbeeld gastlessen verzorgt in de school over relevante thema’s;
 • mensen met een beperking betrekken bij het meedoen in de wijk door bijvoorbeeld een legeflessenproject waarbij mensen met een beperking, legeflessen op een bepaalde dag ophalen;
 • het opzetten van een buitenbioscoop waarbij het verbinden van buurtbewoners voorop staat;
 • bijeenkomsten organiseren om buurtbewoners te verbinden met als doel de sociale samenhang te verbeteren; en
 • opzetten van crowdfunding voor projecten/activiteiten waar de buurt of stad beter van wordt.

Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan de koers die we willen varen en voor een ieder, die zich betrokken voelt bij Amstelidee.

Amstelveen, mei 2019

Het bestuur

MISSIE / VISIE / DOELEN

De missie van Amstelidee kan omschreven worden als:

Amstelidee stimuleert bewoners om ideeën te realiseren, die zorgen voor een grotere sociale betrokkenheid bij de buurt.

Onze Visie is:

In iedere buurt waar Amstelidee bij betrokken is er een groeiende sociale betrokkenheid en een prettige samenlevingsstructuur.

Onze doelen zijn:

sociale contacten in de eigen buurt nemen toe;

er zijn meer activiteiten in de buurt;

wederzijdse hulp groeit;

het vertrouwen in elkaar neemt toe;

mensen kunnen zelf meer en zijn onafhankelijker;

de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt neemt toe;

1. De werkzaamheden van de stichting

Amstelidee wil mensen in staat stellen zelf bedachte nieuwe ideeën, die de samenleving ten goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. De ideeën behoren aan te sluiten op het terrein van zorg en welzijn. Ideeën op het terrein van eenzaamheid, armoedebestrijding, jeugd en jongeren en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij Amstelidee. De ideeën moeten in hun uitwerking en realisatie in potentie een duurzaam karakter hebben.

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het ophalen van ideeën uit de directe samenleving, de beoordeling daarvan op geschiktheid binnen het kader van de doelstelling van de stichting en – bij geschiktheid – het toekennen van steun, al dan niet onder formulering van daaraan te stellen voorwaarden.

2. De manier van geldwerving

De basisinkomstenstroom van de stichting komt uit de liquidatie van de stichting Cardanus.

Met deze gelden zullen we projecten financieren, zelfstandig of met andere instanties in de sociale infrastructuur van buurten in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Door onze ANBI-status en het merk Amstelidee, proberen we een groeiende hoeveelheid middelen te krijgen om meer projecten te financieren die ten goede komen aan een buurt en de sociale leefbaarheid in die buurt.

De stichting heeft vooralsnog geen plannen om actief fondsen te werven alhoewel dat niet wordt uitgesloten. Het is de verwachting dat eventuele giften en donaties van kleine omvang zullen zijn (tot 100 euro per gift/donatie).

3. Het beheer van het vermogen

Jaarlijks wordt er een budget gemaakt en wordt het meerjarenplan bijgewerkt. Bij een overschot in een jaar zullen we kijken hoe we onze doelstellingen kunnen intensiveren, waarmee onze doelen eerder bereikt kunnen worden. We gaan er vanuit dat we het huidige vermogen in 7 tot 10 jaar in buurten zullen gaan inzetten. Dit komt neer op een jaarlijks budget van ongeveer € 50.000.

De verwachte kosten van de stichting zijn beperkt. Naar verwachting zullen de kosten bestaan uit kosten die gepaard gaan met:

 • organisatie en bestuursoverleg
 • andere beheerkosten
 • eventuele reiskosten
 • externe kosten (o.a. promotiemateriaal, website)

Naar verwachting zullen deze kosten € 2.000 per jaar niet overstijgen.

Het is de verwachting dat de stichting vooralsnog geen voorzieningen/reserveringen hoeft aan te houden.

4. De besteding van de verworven gelden.

Voor de besteding van de verworven gelden hebben we de activiteiten in 3 bijdragecategorieën ingedeeld.

Categorie 1

 • € 500,- tot € 1000,-
 • Aanmoediging- / stimuleringsregeling.

Categorie 2

 • € 1000,-  tot € 5000,-
 • Kortlopend project > dan 2 jaar

Categorie 3

 • € 5000,-  tot € 40.000,- (Alleen voor zeer bijzondere, echt nieuwe ideeën-plannen die een uniek karakter hebben)
 • Omvangrijk project > dan 2 jaar

De aanvraag voor steun geschiedt primair aan de hand van een via de website van de stichting beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Het bestuur behandelt binnengekomen aanvraag en beoordeelt deze op geschiktheid. Aanvragen binnen de categorie 1 worden door 2 bestuursleden afgehandeld. Aanvragen binnen categorie 2 en 3 worden in beginsel behandeld binnen het gehele bestuur.