Beleidsplan & Jaarverslag

Amstelveen

Jaarverslag 2019

Stichting Amstelidee

Voorwoord van de voorzitter

Met plezier presenteer ik u het eerste (korte)  jaarverslag van de nieuwe stichting Amstelidee.

Eind december 2018 zijn de statuten van de stichting vastgesteld. In 2019  is het bestuur dan ook vooral bezig geweest met de inhoudelijke en interne ontwikkeling en vorm van Amstelidee. Zo heeft het bestuur zich gebogen over het verfijnen van de doelstelling, het vaststellen van criteria en het inrichten van de communicatie. Verder is er aandacht geweest voor de positionering van de stichting binnen het werkgebied Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Ook is er een aantal malen overleg geweest met de vereffenaar en de raad van toezicht van Stichting cardanus. In gezamenlijkheid (Cardanus en Amstelidee) hebben we de nieuwe stichting meer inhoud en vormgegeven. Op 12 december 2019 is stichting Amstelidee officieel gestart met een Kick-Off in het hoofdkantoor van de Rabobank Amstel en Vecht.

Hiermee is tevens een start gegeven aan het indienen van aanvragen.

Belangstelling is er meteen al volop.  In 2020 wil het bestuur het vizier vooral naar de samenleving leggen en het stimuleren van betekenisvolle initiatieven die de samenleving een stukje mooier maken.

Namens het bestuur Amstelidee

Hugo van der Kooij

Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn 22 maart 2020


Verslag van het bestuur

Ontwikkelen Stichting

Het bestuur heeft zich afgelopen jaar gericht op:

Aanscherpen doelstelling

De uitkomsten zijn;

 • nadruk op nieuwe ideeën/plannen
 • aanvrager zijn producent van hun eigen plan
 • meerdere leef terreinen, namelijk zorg, welzijn, bewegen, cultuur
 • extra accent op die groepen die minder gemakkelijk kunnen meedoen (mensen met een beperking, eenzamen)
 • aandachtsgebied jeugd ( ideeën van jongeren)
 • nadruk op nieuwe ideeën/plannen
 • meerdere leef terreinen, namelijk zorg, welzijn, bewegen, cultuur
 • extra accent op die groepen die minder gemakkelijk kunnen meedoen (mensen met een beperking, eenzamen)
 • aandachtsgebied jeugd ( ideeën van jongeren)
Oppakken “opdracht” Stichting Cardanus

Amstelidee is voortgekomen uit de wens van  Stichting Cardanus in faillissement/ontbinding In gesprekken met de vereffenaar van Cardanus is vorm geven aan de nieuwe Stichting Amstelidee door:

 • inhoudelijk een visie en inhoud te ontwikkelen
 • een bestuur te werven en te instaleren
 • een rechtspersoon te vormen in de vorm van een Stichting
 • presentatie te verzorgen voor de Raad van Toezicht van Stichting Cardanus

Het resultaat hiervan is consensus over de opzet en doelstellingen van Stichting Amstelidee

Presenteren van de Stichting Amstelidee

Voornaamste activiteiten op dit gebied:

 • dankzij de steun van de Ceseargroep beschikt Amstelidee over een eigentijdse website
 • artikelen en advertenties in o.a. Amstelveenz, Nieuwsblad, Meerbode en wijkkranten
 • maken van flyers, banners en presentaties 
Inrichten van een financieel huishouden
 • Amstelidee is een samenwerking begonnen met de Rabobank Amstel en Vecht.
 • een bankrekening geopend bij deze bank
 • een controleerbare vorm van betalingsverantwoordelijkheid ontwikkeld (teken en betaalbevoegdheden)
Positioneren van stichting Amstelidee
 • Amstelidee heeft een overzicht gemaakt van lokale fondsen op het terrein van zorg, welzijn, cultuur, sport en samenleving

Er is een vrij helder beeld welke fondsen een overlap met de doelstelling van Amstelidee hebben en welke fondsen aanvullend zijn. Het bestuur zal in 2020 gesprekken aangaan met een aantal lokale fondsen om te kijken hoe en of samenwerking mogelijk is?

Vrienden van Amstel(idee)
 •  Amstelidee heeft bewust partnerschap opgezocht. Onder de noemer van “Vrienden van Amstel(Idee)” zijn er gesprekken gevoerd met Rabobank Amstel en Vecht. Samen met de bank zijn we een samenwerking gestart waarbij bepaalde aanvragen door beide  organisatie worden gesteund.

Afgelopen jaar heeft het bestuur zich gepresenteerd aan de verantwoordelijk wethouder van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Afgesproken is om met de gemeente Aalsmeer en Amstelveen  verder te praten over mogelijke vormen van samenwerking. De intentie is om daar in  2020  concrete afspraken over te maken.

Officiële Kick-Of

Op 12 december is de Stichting Amstelidee officieel gepresenteerd en gestart. In aanwezigheid van zo’n 40 belangstellende uit het maatschappelijk middenveld, Cardanus en gemeenten sloegen voorzitter Hugo van der Kooij en directeur Rabobank Uğur Pekdemir op de gong  op het hoofdkantoor van de bank in Amstelveen en daarmee is Amstelidee en de samenwerking met  Rabobank Amstel en Vecht een feit. Bij deze bijeenkomst werden meteen aanwezigen aan het werk gezet om met nieuwe, briljante ideeën te komen. Ter plekken werden 3 ideeën al gehonoreerd.

Bestuur

Vergaderfrequentie

Het bestuur komt in principe eenmaal per maand bijeen op de maandagmorgen tussen 09:00 en 12:00 uur. Indien deze frequentie leidt tot achterstanden in de afhandeling van de agenda wordt de frequentie verhoogd tot het niveau waarop alle aanvragen binnen een redelijke termijn kunnen worden behandeld. In 2019 is het bestuur 9  keer bij elkaar geweest en 3  keer informeel. Bij de Kick-Off waren alle bestuursleden aanwezig.

Samenstelling

Dhr. Hugo van der Kooij  (Voorzitter) Dhr. Wouter Ekkelkamp  (Secretaris) Dhr. Hans van der Kooij (Penningmeester) Dhr. Chris Nanninga (Lid)

Gunningen-beoordelingen 2019

In 2019 zijn er een beperkt aantal aanvragen ingediend. Logisch gezien het feit dat we pas half december officieel zijn gestart met het ophalen van aanvragen.

De gunningen van deze aanvragen zijn overgeheveld naar januari 2020. In het jaarverslag van 2020

zal een overzicht van het aantal aanvragen, betrokken gemeenten, aard van de aanvragen en de beoordeling in de verslaglegging worden opgenomen

Financieel verslag 2019

Balans 2018  
   
Activa/Bezittingen    
1. Liquide middelen €197.368,89  
TOTAAL Activa / Bezittingen €197.368,89  
     
Passiva / Schulden    
2. Algemene reserve €197.368,89  
TOTAAL Passiva / Schulden €197.368,89  
     
Resultaten rekening 2018  
3. Giften €200.000,00 100%
4. Subsidiering projecten     €2.000,00   76%
5. Organisatiekosten          €532,65   20%
6. Bankkosten           €98,46     4%
RESULTAAT 2018 €197.368,89  
Toelichting
 
Subsidiering projecten
Op 12 december hebben we de Kick-off van Amstelidee gehouden bij de Rabobank. Op die dag zijn een groot aantal ideeën ingebracht waarbij de Top 3 direct beloond is met 3 subsidies. Daarnaast is in de korte termijn nog één subsidie uitgekeerd. Totaal voor een bedrag van 2.000 euro.  

Vrienden van Amstel(idee)

In 2019 zijn we partnerschap aangaan met Rabobank Amstel-en Vecht

Contact

Ernest Claeslaan 9
1187 VB Amstelveen
e-mail: info@amstelidee.nl

Voorzitter H. van der Kooij
Telefoonnummer: 06 51263302

KvK: 73991309
RSIN (Fiscaal nummer) : 859735540
AN NL26 RABO 0341 4766 41