Beleidsplan

Beleidsplan 2020 – 2024 van Stichting Amstelidee.

Een actueel beleidsplan is één van de vereisten die de wet stelt aan de ANBI-status van de stichting. Het beleidsplan is opgesteld conform de vier onderwerpen die volgens de ANBI-wetgeving aan de orde dienen te komen:

 1. werkzaamheden van de stichting
 2. de manier van geldwerving
 3. het beheer van het vermogen
 4. de besteding van de geworven gelden

Per onderwerp zal kort de huidige manier van werken worden beschreven, gevolgd door de plannen voor de komende jaren. Stichting Amstelidee is opgericht op 8 februari 2019 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 73991309. Verder kerngegevens van de stichting zijn:

 • het adres: Ernest Claeslaan 9, 1187VB Amstelveen
 • telefoonnummer: 06 5126 3302
 • bankrekening: NL26 RABO 03414766 41.

De activiteitomschrijving is als volgt:

“Amstelidee wil mensen in staat stellen zelfbedachte nieuwe ideeën, die de samenleving ten goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. De ideeën behoren aan te sluiten op het terrein van zorg en welzijn. Ideeën op het terrein van eenzaamheid, armoedebestrijding, jeugd en jongeren en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij Amstelidee. De ideeën moeten in hun uitwerking en realisatie in potentie een duurzaam karakter hebben.”

De stichting heeft momenteel vier bestuursleden, te weten:

 • De heer H. van der Kooij, voorzitter
 • De heer W.A. Ekkelkamp, secretaris
 • De heer J. van der Kooij, penningmeester
 • De heer C. Nanninga

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen (met unanimiteit van stemmen bestuur). De statuten kennen waarborgen dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de stichting. De statuten bepalen tevens dat de stichting wordt vertegenwoordigd door tenminste 2 bestuursleden, gezamenlijk handelend.

Met Amstelidee willen we bewoners uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn ondersteunen bij het stimuleren en verbeteren van de sociale cohesie in de straat en in de buurt.

Voorbeelden daarbij zijn:

 • het ontwikkelen van een samenwerking tussen onderwijs en buurt waarbij de school leerzame activiteiten organiseert binnen de wijk (bijvoorbeeld pannenkoekendag in het verpleegtehuis) en waarbij de wijk bijvoorbeeld gastlessen verzorgt in de school over relevante thema’s;
 • mensen met een beperking betrekken bij het meedoen in de wijk door bijvoorbeeld een legeflessenproject waarbij mensen met een beperking, legeflessen op een bepaalde dag ophalen;
 • het opzetten van een buitenbioscoop waarbij het verbinden van buurtbewoners voorop staat;
 • bijeenkomsten organiseren om buurtbewoners te verbinden met als doel de sociale samenhang te verbeteren; en
 • opzetten van crowdfunding voor projecten/activiteiten waar de buurt of stad beter van wordt.

Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan de koers die we willen varen en voor een ieder, die zich betrokken voelt bij Amstelidee.

Amstelveen, mei 2019

Het bestuur