Over ons

De stichting heeft een viertallig bestuur onder voorzitterschap van Hugo van der Kooij. Hugo heeft de afgelopen decennia in jeugd- en welzijnswerk van Amstelveen gewerkt.

Hugo van der Kooij

De stichting Amstelidee beschikt over het restkapitaal van de ontbonden Stichting Cardanus. Dat geld willen we gebruiken om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van een gezamenlijke leef- en woonomgeving in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Het uitgangspunt is dat mensen zelf ideeën aandragen hoe problemen in hun naaste omgeving aangepakt kunnen worden. Amstelidee helpt hen in de sfeer van kapitaal, netwerk en kennis om deze ideeën om te zetten in concrete plannen en realisatie. Amstelidee ziet het als haar doel om deze ideeën naar boven te halen, te laten ontwikkelen en uitvoeren, om op deze manier een plezierige en sociale samenleving te creëren. De Stichting Amstelidee wil een motor en katalysator zijn om ideeën die een bijdrage leveren aan het verbeteren van sociale redzaamheid, mogelijk te maken.


Hans van der Kooij

Als ICT ondernemer heb ik de laatste 40 jaar gewerkt aan duurzame relaties met klanten en medewerkers. In die 40 jaar is de maatschappij door technologische vernieuwingen drastisch gewijzigd. Onze sociale structuren zijn ingrijpend veranderd en we merken dat er steeds meer mensen aan de zijkant van de maatschappij komen te staan. De afgelopen jaren heb ik een deel van mijn energie gestoken in de ontwikkeling van sociale projecten die de verbinding maken tussen een grote diversiteit aan mensen. Met Amstelidee wil ik initiatieven ontplooien om straten en buurten leefbaarder en socialer te maken met behulp van de creativiteit die in die buurten leeft.


Wouter Ekkelkamp

Als kandidaat-notaris heb ik veel te maken met maatschappelijke vraagstukken en ben betrokken bij diverse (pro bono) projecten die ten doel hebben de maatschappij en samenleving te verbeteren. Dit varieert van kosteloze rechtshulp tot begeleiding van sociale ondernemers en meedenken over sociaal relevante kwesties. Met Amstelidee wil ik bijdragen aan de sociale cohesie van onze (buurt)gemeente(n) met als kenmerken: sociale interactie en buurtinitiatief.


Chris Nanninga

Ik ben een geboren en getogen Amstelvener en ruim 40 jaar werkzaam geweest in de sectoren onderwijs, minderhedenbeleid, arbeidstoeleiding en last but not least in de sport en leisure branche. Meestentijds op wijk-, gemeentelijk- en regionaal niveau, maar ook in Europees verband. Het bevorderen van leefbaarheid, welzijn, participatie en diversiteit hebben in mijn werk altijd een grote rol gespeeld, waarbij twee kernvragen een essentiële rol spelen: wat kunnen wij voor elkaar betekenen en wat mogen wij van elkaar verwachten? Vragen die we ons steeds vaker moeten blijven stellen in een snel veranderende samenleving, waarin participatie in de breedste zin des woords niet meer voor iedereen vanzelfsprekendheid is.


In Memoriam

Jan Hogema

Op maandag 20 april 2020 overleed Jan Hogema.

Jan was de grondlegger van stichting Amstelidee. Hij was een welzijnsman in hart en nieren. Wars van professionals en met name managers.

Als vereffenaar van Stichting Cardanus bedacht hij samen met de huidige voorzitter van Amstelidee het plan om het restkapitaal van Cardanus te beschikking te stellen voor mensen met nieuwe ideeën.

“Managers voegen nauwelijks iets toe, kosten veel geld en tijd en hun ideeën staan vaak ver van de praktijk. Geef bewoners zelf het mandaat over hun eigen welzijn!”

quote Jan